VV Zeewolde

Reglement Raad van Advies van de VV Zeewolde

Inleiding
Dit Reglement is in overleg met het bestuur van de VV Zeewolde opgesteld en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de VV Zeewolde. Het document bevat nadere regels betreffende het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Advies van de VV Zeewolde.

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte reglement
In dit reglement wordt verstaan onder:
• ALV: de Algemene Ledenvergadering van de VV Zeewolde;
• bestuur: het bestuur van de VV Zeewolde zijnde natuurlijke personen die de vereniging vertegenwoordigen;
• RvA: Raad van Advies van de VV Zeewolde.

Het reglement wordt vastgesteld door de ALV op voordracht van het bestuur.

Het reglement geeft de regels met betrekking tot de taken, de bevoegdheden en het functioneren van de Raad van Advies.

Artikel 2: taken en bevoegdheden
a) De Raad van Advies (RvA) is een adviesorgaan en klankbord voor het bestuur van de VV Zeewolde.
b) De RvA geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het bestuur en aan de leden van de VV Zeewolde over de doelstelling van de VV Zeewolde in de ruimste zin van het woord. Het advies van de RvA is vrijblijvend.
c) De RvA is geen commissie en/of werkgroep van de VV Zeewolde.
d) De RvA is geen adviesorgaan voor afzonderlijke commissies en leden van de VV Zeewolde.
e) De RvA heeft geen enkele bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de VV Zeewolde zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de VV Zeewolde.
f) De RvA kan zelf en op verzoek verantwoording afleggen over de uitoefening van haar taken aan de ALV.
g) Het bestuur zal de RvA alle relevante informatie ter beschikking stellen (zowel gevraagd als ongevraagd), die zij nodig acht voor het vervullen van haar functie.
h) Bij vermeend wanbeleid kan de RvA overgaan tot het uitschrijven van een ALV. Deze ALV dient uitgeschreven te worden conform de statuten van de VV Zeewolde.

Artikel 3: voordracht en benoeming
a) De leden van de RvA kunnen worden voorgedragen door de ALV, het bestuur en door
de RvA.
b) De benoeming van een lid geschiedt door de ALV. De ALV kan het bestuur hiertoe mandateren indien dit door omstandigheden noodzakelijk is, waarbij de benoeming in deze situatie pas definitief is als de ALV deze heeft bekrachtigd.
c) Een lid wordt aangesteld voor een periode van drie jaren, waarna de aanstelling steeds kan worden verlengd met een additionele periode van telkens drie jaren.
d) Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de RvA.
e) Er zal worden gestreefd naar een bezetting van minimaal drie personen. Het maximum aantal leden van de RvA is vijf personen.
f) Om de continuïteit te waarborgen, heeft het de voorkeur dat niet de gehele RvA wisselt.
g) Over de samenstelling van een nieuwe RvA kan de RvA een advies uitbrengen.

Artikel 4: profiel leden RvA
Bij de samenstelling van de Raad van Advies zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel voor een beoogd lid:
- een gerespecteerd (oud) lid van de VV Zeewolde;
- affiniteit met de doelstelling van de VV Zeewolde zoals weergegeven in de officiële stukken zoals statuten, reglementen en beleidsplannen en het onderschrijven hiervan;
- bereid kennis te nemen van het beleid van de VV Zeewolde en de lopende zaken;
- in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het
lidmaatschap;
- bij voorkeur beschikken over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waar de VV Zeewolde actief is;
- bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van de VV Zeewolde.

Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de VV Zeewolde c.q. met één van de andere leden van de RvA dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een risico vormt.

Artikel 5: bijeenkomsten
a) De Raad van Advies overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale vergaderfrequentie is twee keer per jaar.
b) De RvA vergadert minimaal twee keer per jaar (voorjaar en najaar) met het bestuur op uitnodiging van het bestuur. De oproep voor een vergadering geschiedt door het bestuur. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden. De secretaris van het bestuur maakt een kort verslag inclusief mogelijke actiepunten.
c) De RvA komt verder bijeen wanneer het bestuur of de RvA dat wenst.
d) Het bestuur is in overleg met de RvA bevoegd een extra vergadering van het bestuur met de RvA uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek (van de voorzitter) van de RvA.
e) De vergaderingen van de RvA worden geleid door de voorzitter van de RvA dan wel bij zijn/haar afwezigheid door één van de overige leden.
h) Indien de RvA dat noodzakelijk acht, rapporteert zij schriftelijk.
i) Besluitvorming vindt plaats op basis van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij een quorum van 60 % aanwezig dient te zijn. Bij het staken van de stemmen wordt een advies geacht te zijn verworpen.

Artikel 6: schorsing en ontslag
a) Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf ontslag nemen door een schriftelijk bericht aan de voorzitter van de RvA en/of het bestuur.
b) Een lid van de RvA kan worden ontslagen door het bestuur na overleg met de RvA onder andere op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.
c) Tijdens een lopende ontslagprocedure kan het lid van de RvA door het bestuur na overleg met de RvA geschorst worden.
d) Voorafgaand aan een mogelijk ontslag of schorsing zal het betrokken lid van de RvA door het bestuur gehoord worden.

Artikel 7: vergoedingen
Leden van de RvA ontvangen geen vergoeding.

Artikel 8: wijzigingen
a) Dit reglement kan door de ALV al dan niet op voordracht van het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen.
b) Vooruitlopend op een ALV, is het bestuur gerechtigd dit reglement te wijzigen in overleg met de RvA. Wijzigingen zullen op de eerstvolgende ALV bekrachtigd moeten worden. Zo niet, dan zal de wijziging niet in dit reglement worden verwerkt.

Artikel 9: onvoorzien
Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur zulks na overleg met de RvA.

Artikel : vaststelling
a) Dit reglement is op voordracht van het bestuur vastgesteld in de ALV van 30 mei 2016.
b) Publicatie van dit reglement zal plaatsvinden op de website van de VV Zeewolde.
c) Het bestuur draagt zorg voor een juiste archivering van dit reglement.

Zeewolde/JB/26/04/2016

Meer in deze categorie: « Raad van Advies voor de VV Zeewolde

Hoofdsponsor VV Zeewolde

Logo sportiquee

Onze sponsoren