VV Zeewolde

Ledenadministratie

1. Algemeen

De ledenadministratie is het kloppende hart van een vereniging.
In de ledenadministratie (bijgehouden in een web-based-database) worden alle leden geregistreerd met naam, adres, woonplaats, geboortedatum, maar ook aanvullende gegevens zoals gezinsleden, teamindeling, (verschillende) functies en dergelijke. Ieder lid krijgt ook een KNVB-lidnummer en wordt aangemeld bij de KNVB. Ook worden de historische gegevens met vervulde functies alsmede de mutaties nog bewaard.

Voor het aanmelden als lid bij de VV Zeewolde hebben wij een online inschrijfformulier.

Klik op onderstaande button om je online aan te melden bij VV Zeewolde.

Aanmelden VVZ

 

De maandelijks verschuldigde contributie bestaat uit 3 delen en wordt 12 x per jaar geïncasseerd. Het totale maandelijks te betalen bedrag bestaat uit:

- een contributiebijdrage,
- een kledingbijdrage en
- een vrijwilligersvergoeding

 

Toelichting contributie

De maandelijks verschuldigde contributie bestaat uit 3 delen en wordt 12 x per jaar geïncasseerd. Het totale maandelijks te betalen bedrag bestaat uit:
- een contributiebijdrage,
- een kledingbijdrage en
- een vrijwilligersvergoeding

De contributiebijdrage is ter dekking van de algemene kosten van de vereniging, zoals personele, kantoor-, accommodatie- en wedstrijdkosten. Deze bijdrage is afhankelijk van de leeftijd c.q. leeftijdscategorie van het lid.

De kledingbijdrage is ter dekking van het de kosten van het jaarlijkse gebruik van wedstrijdkleding. De vereniging schaft de kleding aan en stelt deze ter beschikking aan alle leden en alle teams. Na ca 3 tot 4 jaar wordt de kleding van een team volledig vervangen.

De vrijwilligersbijdrage is verschuldigd per woonadres, waar ten minste 1 spelend lid woonachtig is. Deze bijdrage vervalt als een lid als vrijwilliger werkzaamheden voor de vereniging verricht.

Als je als vrijwilliger werkzaamheden voor de vereniging verricht kun je een inschrijfformulier vrijwilliger aanvragen, invullen en vervolgens afgeven aan de vrijwilligerscoordinator en ledenadministratie.

De contributie wordt per seizoen door het bestuur vastgesteld. Het maandelijks door de (spelende) leden van VV Zeewolde te betalen contributie betreft een bijdrage per lid, afhankelijk van de leeftijd of categorie en is inclusief bruikleen wedstrijdkleding.

Voor alle geïnteresseerden is er bij aarzeling of voetbal de passende sport is, de mogelijkheid om enkele trainingen als proef mee te draaien. Na maximaal 3 gevolgde proeftrainingen zal de keuze voor al dan niet lidmaatschap moeten worden gemaakt.

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In geval van opzegging dient de ledenadministratie hiervan voor 31 mei op de hoogte te zijn gesteld (opzegformulier online website).
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er nog contributie verschuldigd tot 1 januari van het lopende seizoen als vóór die datum is opgezegd. Bij opzegging ná 1 januari is contributie verschuldigd tot 1 juli van het betreffende seizoen. De contributie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.
In onderstaande tabel zijn de bedragen per leeftijdscategorie per maand vermeld.

De contributie wordt per seizoen door het bestuur vastgesteld. Het maandelijks door de (spelende) leden van VV Zeewolde te betalen contributie betreft een bijdrage per lid, afhankelijk van de leeftijd of categorie en is inclusief bruikleen wedstrijdkleding.

Voor alle geïnteresseerden is er bij aarzeling of voetbal de passende sport is, de mogelijkheid om enkele trainingen als proef mee te draaien. Na maximaal 3 gevolgde proeftrainingen zal de keuze voor al dan niet lidmaatschap moeten worden gemaakt.

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In geval van opzegging dient de ledenadministratie hiervan voor 31 mei op de hoogte te zijn gesteld (opzegformulier online website).
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er nog contributie verschuldigd tot 1 januari van het lopende seizoen als vóór die datum is opgezegd. Bij opzegging ná 1 januari is contributie verschuldigd tot 1 juli van het betreffende seizoen. De contributie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.
In onderstaande tabel zijn de bedragen per leeftijdscategorie per maand vermeld.

Wij hopen natuurlijk dat je met plezier bij VV Zeewolde voetbalt, maar mocht je het lidmaatschap van VV Zeewolde willen beëindigen, dan verzoeken wij je VOOR 31 mei bijgaand formulier in te vullen en te versturen naar de Ledenadministratie.
Het lidmaatschap en de inning van contributiebijdrage eindigt dan per 30 juni. Als wij tijdig de mutaties ontvangen, dan kunnen we ook weer starten met de indelingen voor het volgende seizoen.

De voorbereidingen voor het seizoen 2019/2020 zijn inmiddels in volle gang.

Volgend seizoen lekker blijven voetballen? Ook volgend seizoen weer voetballen? Je hoeft daar niets voor te doen. Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd.
Heb je zelf of je zoon/dochter wensen voor in het nieuwe team geef het bij je huidige leider aan of mail de leeftijdscoördinator.

Overweeg je te stoppen met voetballen?
Wil je zelf of je zoon/dochter komend seizoen niet meer voetballen, zeg dan tijdig het lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen.
De opzegging moet voor 31 mei binnen zijn bij ledenadministratie. gebruik deze link:  opzegformulier.

Wanneer het lidmaatschap niet voor 31 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, ben je de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.
Mededelingen aan je leider of trainer, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn geen officiële opzegging!

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook VV Zeewolde heeft vele vrijwilligers die wekelijks in touw zijn voor de club. Dank jullie wel hiervoor !

Vanaf het seizoen 2017 /2018 betaalt ieder (spelend) lid van VV Zeewolde een contributiebijdrage + vrijwilligersbijdrage, gemaximeerd tot 1 bijdrage per gezin.

Iedere vrijwilliger van VV Zeewolde die in het inmiddels bijna afgelopen seizoen 2018 2019 een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van VV Zeewolde, kan een verzoek indienen om deze betaalde vrijwilligersbijdrage terug te laten storten.

Bijgaand het formulier dat hiervoor gebruikt kan worden.

Onze sponsoren