VV Zeewolde

Gedragsregels VV Zeewolde Introductie

Gedragsregels Algemeen
 
1. Inleiding 
VV Zeewolde is een club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een club om trots op te blijven. VV Zeewolde wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij belangrijk. VV Zeewolde wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak.  Het moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. 
 
Als wij willen dat we trots kunnen blijven op VV Zeewolde, onze club, dan is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. VV Zeewolde heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en commissies dragen de gedragsregels actief uit. Wij zijn er van overtuigd dat elk VV Zeewolde-lid geen moeite heeft om de regels na te leven. 
 
 
2. Algemeen 
De gedragscode geldt voor alle leden (dus voor leden (zowel senioren als jeugd) als bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. 
 
Doelstelling
VV Zeewolde wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen welke voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat VV Zeewolde een vereniging moet zijn om trots op te zijn. 
 
Over wie gaat het? 
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij VV Zeewolde werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij VV Zeewolde worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. 
 
Trainers en leiders zijn verplicht om bij aanvang van het vervullen van een functie een “Verklaring gedragsregels” te ondertekenen. Spelers, ouders en vrijwilligers zijn niet verplicht, maar kunnen een Verklaring ondertekenen. Aan het begin van het seizoen wordt symbolisch als vertegenwoordiger van de groep een Verklaring door een speler, een ouder en een vrijwilliger ondertekend.
 
Waarover gaat het? 
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen!
 
 
3. Algemene gedragsregels
VV Zeewolde vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. 
 
Sportief en respect
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. 
•We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
•We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
•We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en tegenstander, ook als deze een fout maakt.
•De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
•Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
•Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
•Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
•Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. 
 
Ongewenste omgangsvormen
Het bestuur van de VV Zeewolde stelt nadrukkelijk dat ongewenste omgangsvormen niet getolereerd worden. Indien nodig neemt het bestuur sancties, die kunnen variëren van een mondelinge waarschuwing en het verwijderen van het terrein tot het ontzeggen van de toegang en zelf tot het royeren van leden en beëindigen van (arbeids)overeenkomsten.
 
Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen de VV Zeewolde verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld, aanstootgevend gedrag, ongewenst taalgebruik en andere vormen van (verbale) agressie. Op onze website is een apart artikel over ongewenste omgangsvormen.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. 
 
Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag, wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de degene die dat gedrag vertoont, maar gaat het er om hoe het over komt bij degene die het gedrag als ongewenst ervaart.
 
Op en rond het sportcomplex 
Ons sportcomplex De Horst en kantine is van ons allemaal. De kantine is de huiskamer van onze vereniging. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten: 
•Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 
•Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
•De stoelen zijn er om op te zitten, de tafels niet.
•Na het verblijf in de kantine ruim je je rommel op en breng je lege glazen terug naar de bar.
•Ongeoorloofd gedrag richting kantinemedewerkers zal niet worden geaccepteerd.
•Aan personen onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt; bij twijfel zal om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
•Speelvelden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
•Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
•Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
•Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst
•Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. 
•Parkeer geen auto voor het hek, welke toegang geeft tot ons sportpark.
•Parkeer ook geen auto op ons sportpark, tenzij de noodzaak dit toe moet laten.
•De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
•Matig je snelheid in de nabijheid van de sportcomplexen. 
 
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.
 
Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge) kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden: 
 
•Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
•Het drinken van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet gewenst. 
•Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
•Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod c.q. royement van de vereniging. 
 
Teamsport en afspraken
Als lid van de VV Zeewolde maak je deel uit van een vereniging en van een team. Je gaat op een goede manier, volgens de normaal geldende maatschappelijk normen en waarden om met je clubgenoten, met je teamgenoten, met je leider(s) en trainer(s), met scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, kantinemedewerkers en andere vrijwilligers van de vereniging.
 
Voetbal is een teamsport. 
Van leden wordt verwacht dat zij alle trainingen en wedstrijden bijwonen. Kom daarom op tijd bij de trainingen en wedstrijden. Indien je verhinderd bent, ben je verplicht je af te melden. Afmelden doe je ruim van tevoren bij je leider of trainer. Bij niet komen op dagen, zonder afmelding, is de trainer en/of leider gemachtigd om (straf) maatregelen te nemen.
 
Spelers luisteren naar de aanwijzingen van hun leiders en trainers.
 
Tenslotte
Indien u vragen heeft naar aanleiding van de hierboven opgestelde gedragsregels, normen en waarden kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden van de VV Zeewolde. Uiteraard zijn zij bereid het beleid van de VV Zeewolde nader toe te lichten.
 
2012 VV Zeewolde

VV Zeewolde 40 Jaar

Onze sponsoren