VV Zeewolde

Waarom gedragsregels?

De sportwereld is de laatste jaren harder en agressiever geworden. Dit laatste geldt niet alleen voor de sport, er is ook in de maatschappij veel veranderd. Zelfs het jeugdvoetbal verruwt. De agressie rondom de velden neemt toe. Daarnaast worden kinderen mondiger en ouders veeleisender. Voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken. Verenigingen kunnen een (belangrijke) rol hebben bij het opvoeden van kinderen. VV Zeewolde wil een kindvriendelijke club zijn waar de begeleiding positief, stimulerend en vormend is.
 
Voor wie is de gedragscode?
Voor iedereen die (in)direct bij de wedstrijden betrokken is. Natuurlijk voor de spelers, maar ook voor de leiders en de ouders van de kinderen. Een onderscheid tussen prestatie- en andere teams bestaat, als het over normen en waarden gaat, absoluut niet! Voor niemand is er een uitzondering als het gaat om de gedragscode.
 
Hoe ziet de gedragscode eruit?
•Binnen onze club zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit. 
•Als lid van VV Zeewolde vertegenwoordig je de club. Laat dit duidelijk naar voren komen, door positief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding. Dit geldt zowel voor trainingen, wedstrijden als alle andere activiteiten georganiseerd door VV Zeewolde.
•Ieder lid dient zich te allen tijde te onthouden van verbaal en/of fysiek geweld.
•Als lid maak je deel uit van een team (spelers en leiders). Om als team succesvol te zijn, ben je afhankelijk van elkaar. Laat ook dit in je gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen door: saamhorigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, hulpvaardigheid, nakomen van afspraken en sportiviteit.
•Ben tijdig aanwezig op trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van VV Zeewolde. Bij verhindering dien je jezelf ruimschoots van te voren af te melden bij de leider/trainer.
•Tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van VV Zeewolde wordt er geluisterd naar de opdrachten en aanwijzingen van de leiders en trainers. Beslissingen van de leiders en trainers worden geaccepteerd, zonder in discussie te gaan (in woord of gebaar). Indien er onenigheden zijn dan kunnen deze na afloop van de training of wedstrijd besproken worden met de leider/trainer.
•Gedraag je sportief, accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en geef geen commentaar op diens leiding. Heb respect voor medespelers, tegenstander en leiding.
• Ieder lid is verantwoordelijk voor een fatsoenlijk gebruik van de accommodatie en ter beschikking gestelde voetbalfaciliteiten (kleding, training- en wedstrijdmaterialen).
•Spelers assisteren de leider/trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte voetbalmaterialen/faciliteiten.
•Ga ook op een fatsoenlijke wijze met de accommodatie van de tegenstander om en houd je aan de regels die ter plaatse gelden. Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of beschadigingen aan en zorg dat kleedlokalen opgeruimd zijn.
•Ook VV Zeewolde is voor het voeren van een goed financieel beleid afhankelijk van inkomsten. Leden of ouders/verzorgers dienen dan ook tijdig de contributie, opgelegde boetes of andere financiële verplichtingen aan VV Zeewolde te voldoen.
•Tot slot: alleen door samen te werken, een team te zijn en je te houden aan de gestelde gedragsregels bestaat de kans dat we de naam van VV Zeewolde hoog houden. Respect kun je niet afdwingen, respect en aanzien moet je verdienen!!
 
 
Elk lid van VV Zeewolde dient zich te conformeren aan de door het bestuur van VV Zeewolde vastgestelde “Gedragsregels VV Zeewolde”. Het niet voldoen aan deze gedragsregels wordt gezien als wangedrag en zal door het bestuur van VV Zeewolde beantwoord worden met passende maatregelen!
 
Wat hopen we ermee te bereiken?
Dat iedereen zich verantwoordelijk voelt als iemand in de naaste omgeving zich niet aan de regels houdt. Dat iedereen elkaar aanspreekt op zulk soort ongewenst gedrag.
 
Wat kunnen we doen als er een conflict ontstaat?
Regels zijn geen garantie. Er zullen dan ook altijd situaties blijven voorkomen die anders hadden gemoeten of anders hadden gekund. Wat dan? Tracht eerst om de situatie zelf op een respectvolle manier op te lossen. Lukt dat niet, dan zijn de coördinatoren de mensen die je kunt aanspreken. De gedragscode is géén papieren tijger, overtreding kan echter wel betekenen dat er drastische maatregelen genomen gaan worden.
 
Over wat voor zaken gaat het?
•Pesten: Bijvoorbeeld nare, kwetsende opmerkingen maken. Niet doen, niet op of om het veld en niet in de kleedkamers!
•Vloeken: Is niet acceptabel. Geen gevloek of verwensingen gebruiken met de ergste soort ziekten; tegen wie dan ook!
•Sportief zijn
oje aan de regels houden, óók wanneer de scheidsrechter, de leider, of de trainer het niet ziet.
otegen je verlies kunnen, accepteren dat een ander beter is, maar ook accepteren dat de tegenstander met geluk heeft gewonnen.
ojezelf volledig inzetten om tot de beste prestaties te komen.
oook met elkaar in teamverband het beste proberen te bereiken.
ona afloop van de wedstrijd scheidsrechter en tegenstanders een hand geven (altijd!).
owinnen is belangrijk, maar dat moet wel bereikt worden op een eerlijke, sportieve manier.
oelkaar helpen, de “fout” van een ander proberen goed te maken.
oaccepteren dat de scheidsrechter of grensrechter een beslissing neemt waar je het (absoluut) niet mee eens bent.
•Respect hebben voor leiders (ook van tegenpartij), scheidsrechters en alle andere mensen die bij de organisatie zijn betrokken; deze mensen offeren hun vrije weekend ook voor jullie op!
•Discipline
okom afspraken na.
oalleen afmelden als het echt niet anders kan, laat je medespelers niet in de steek; meld je op tijd af.
ogedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training of wedstrijd, ook als de leider of de trainer er even niet bij is.

VV Zeewolde 40 Jaar

Onze sponsoren