VV Zeewolde

Huisregels

Algemeen

 • Het betreden en gebruik van het complex is voor eigen risico.
 • Bezoekers dragen zorg voor het in goede en nette staat houden van het Sportpark de Horst.
 • Bezoekers/leden deponeren afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Bezoekers/leden mogen elkaar corrigeren bij overtreding (sociale controle).
 • Auto’s, fietsen, brommers/scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
 • Ouders/verzorgers zijn (buiten de georganiseerde verenigingsactiviteiten – veelal trainingen en wedstrijden) zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons sportpark.
 • Alleen aangelijnde honden zijn op het sportpark toegestaan.

Kantine

Openingstijden kantine:

 • Maandag 18.30 – 22.00 uur
 • Dinsdag 18.30 – 23.00 uur
 • Woensdag 18.30 – 23.00 uur
 • Donderdag 18.30 – 23.00 uur
 • Vrijdag Gesloten
 • Zaterdag 08.00 – 19.00 uur
 • Zondag Gesloten

Middels een bord achter de bar worden de openingstijden van de kantine kenbaar gemaakt. Bij algehele afgelasting is de kantine op zaterdag open van 13.00 - 16.30 uur.

Basisafspraak: Ieder lid of gast van VV Zeewolde betaalt

 • Iedere lid betaalt zijn/haar consumptie
 • Of je speler, trainer, leider, ouder, vrijwilliger, commissie- of bestuurslid bent, ieder betaalt zijn consumptie (drank, eten, snoep) in de kantine van VV Zeewolde
 • Ieder lid is in beginsel “gast” bij VV Zeewolde
 • Consumpties worden contant afgerekend bij de kassa, bij een kantinemedewerker.

Overige regels (uitzonderingen op basisafspraken)

 • Vrijwilligers, trainers, leiders, bestuur – en commissieleden die in functie zijn op een doordeweekse avond of op zaterdag, kunnen een (gratis) consumptie verkrijgen in de kantine van VV Zeewolde
 • De consumptie wordt via de kassa afgerekend en afgeboekt (wegboeken commissie) op de kassa door de kantinemedewerker.
 • Het wel/niet “in functie zijn” is ter beoordeling aan de vrijwilliger, trainer/leider zelf.
 • Voor bijzondere evenementen zoals ALV, toernooien, startdag e.d. gelden afwijkende en ter beoordeling van de penningmeester te bepalen regels.

In samenwerking met de KNVB en CSC Ceelen heeft VV Zeewolde richtlijnen opgesteld voor het gebruik van kunstgras. Wij verzoeken u zich aan deze regels te houden.

 • Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters (in wedstrijdverband of tijdens de training).
 • Toeschouwers moeten achter de afrastering (hekken) blijven.
 • Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld.
 • Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes.
 • Verboden voor honden of andere dieren.
 • Geen kauwgom, eten of drinken (water in bidons is toegestaan) op het kunstgras deponeren.
 • Geen glas op het kunstgras.
 • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasmat.
 • Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt.
 • Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval, dit geldt voor het hele terrein.
 • Geen doelen slepen over het kunstgras. Til ze netjes op, dan blijft het veld zo lang mogelijk goed.
 • Trainingsdoelen na training achter de omheining (dan wel tegen de ballenvanger) van het kunstgrasveld plaatsen. Er mag in verband met wekelijkse onderhoudswerkzaamheden absoluut geen trainingsdoel op het kunstgrasveld blijven staan
 • VV Zeewolde is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines door de infill (de rubber deeltjes die in het kunstgras zitten).
 • VV Zeewolde raad zijn leden aan om kleding altijd goed uit te schudden voordat het de wasmachine in gaat

Regelmatig worden vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden. Met onderstaande wordt getracht wat meer duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van bespeling van kunstgrasvelden in de winter.

Kunstgras en vorst
Het product kunstgras is in beginsel vorstbestendig. Zeker de tegenwoordig veel gebruikte polyethyleenvezel (PE) kan goed tegen vorst. Oudere vezeltypen als polypropyleen (PP) zijn bij vorst kwetsbaarder. Bij de keuring in het laboratorium wordt het kunstgras getest bij temperaturen van - 20° tot + 40° Celsius. Dit is nodig omdat het product z owel in landen met een zeer winters klimaat – denk aan Scandinavië - als in zeer warme landen - bijvoorbeeld Afrika - wordt toegepast. De rubberinfill die wordt gebruikt kan ook goed tegen vorst (denk aan autobanden). Er zal mogelijk wel enige verharding optreden omdat het materiaal door de vorst wat stugger wordt. De moderne kunststofkorrels (TPE) veranderen onder zeer koude omstandigheden nauwelijks.

Kale of droge vorst
Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden ontstaan eigenlijk op het moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. Kale of droge vorst is voor kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Het is zelfs zo dat kale vorst een uitdrogende werking heeft. Misschien is een bevroren kunstgrasveld iets harder maar in ieder geval vele malen vlakker dan een natuurlijk speel- of trainingsveld.

Rijp
Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn.
Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal wel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt.
Plaatselijke lichte rijp kan eventueel worden verwijderd door met een licht sleepnet te slepen.

Het bestuur van de VV Zeewolde vindt het van belang dat leden met een veilig gevoel hun sport kunnen bedrijven. Leden van de voetbalvereniging, maar ook vrijwilligers bij de club, werknemers en andere bezoekers van ons sportcomplex worden geacht zich te gedragen. Dat geldt ook voor leden, vrijwilligers, werknemers en supporters die onze club bij uitwedstrijden vertegenwoordigen. Met gedragen bedoelen we dan het naleven van waarden en normen. Dit zijn echter algemene begrippen die pas via een nadere invulling betekenis krijgen.
In deze beleidsnotitie geeft VV Zeewolde aan welke omgangsvormen als ongewenst worden ervaren en derhalve niet worden getolereerd op sportpark De Horst en elders waar leden en supporters de voetbalvereniging vertegenwoordigen. Daarnaast wordt aangegeven hoe en waar personen, die worden geconfronteerd met dergelijk gedrag, melding kunnen doen.
Intentieverklaring
Het bestuur van de VV Zeewolde stelt nadrukkelijk dat ongewenste omgangsvormen niet getolereerd worden. Indien nodig neemt het bestuur sancties, die kunnen varieren van een mondelinge waarschuwing en het verwijderen van het terrein tot het ontzeggen van de toegang en zelf tot het royeren van leden en beeindigen van (arbeids)overeenkomsten.
Definitie ongewenste omgangsvormen
Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen de VV Zeewolde verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld, aanstootgevend gedrag, ongewenst taalgebruik en andere vormen van (verbale) agressie. In bijlage 1 gaan we op een aantal van deze ongewenste omgangsvormen nader in. In bijlage 2 staan gedragsregels beschreven voor begeleiders van sporters ter voorkoming van seksuele intimidatie in de sport.
Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag, wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de degene die dat gedrag vertoont, maar gaat het er om hoe het over komt bij degene die het gedrag als ongewenst ervaart.

De VV Zeewolde heeft een kledingcommissie. De kledingcommissie bestaat uit een voorzitter en ongeveer 8 leden. De kledingcommissie verzorgt de kleding voor alle teams van de vereniging en doet dat in goed overleg met de sponsorcommissie en het bestuurslid die de kledingcommissie in zijn portefeuille heeft.

Verantwoordelijkheden

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor:

 • verstrekking van teamkleding / toebehoren
 • inname van de teamkleding / toebehoren
 • het in goede staat houden van de kleding
 • het bewaken dat er kwalitatief goede kleding en/of eventuele bedrukkingen geleverd worden door de leverancier(s).
 • het bewaken of er door de teams verantwoordelijk met de in bruikleen verstrekte goederen wordt omgegaan.

De teamleider is verantwoordelijk voor de aan hem/haar in bruikleen verstrekte kleding. Hij / zij is dan ook degene die namens het team de eventuele sanctie krijgt toegestuurd. Binnen de vereniging is besloten dat de kleding NIET onder het team wordt verdeeld (zie club reglement), maar centraal blijft in de teamtas. Dit houdt in dat de kleding centraal moet worden gewassen. Dit om de kleding hetzelfde van kleur en vorm te houden. Alle kleding die door de vereniging is uitgegeven aan de spelers, zoals tenues, wedstrijdpakken (= trainingspakken) en jassen is bedoeld om alleen te dragen op de wedstrijddagen (doorgaans zaterdagen). Dit heeft het bestuur besloten om zo minimaal 3 jaar de kleding draagbaar te houden. De kledingcommissie ziet hierop toe en spreekt leiders hierop aan.

In dit document is het technisch beleid van vv Zeewolde vastgelegd. Het technisch beleid jeugdopleiding beschrijft de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de jeugdteams.

Dit document behandelt onze visie op jeugdvoetbal en is gericht op de gehele jeugdafdeling van VV Zeewolde, zowel selectieteams als ontwikkelteams. Daarom zal veelal de term “jeugdopleiding” worden gehanteerd. Onze visie is de rode draad voor de ontwikkeling van jeugdspelers (jongens & meisjes). Door een consequente en uniforme werkwijze proberen wij duidelijkheid te creëren en bij te dragen aan de ontwikkeling van jeugdspelers. Onze trainers, leiders en overig kader verdienen optimale ondersteuning, zodat er een structurele jeugdopleiding wordt opgebouwd en uitgebouwd, waarbij iedere jeugdspeler meer plezier kan beleven en vooruitgang kan boeken.

Onze sponsoren