VV Zeewolde

Beleid ongewenste omgangsvormen

Het bestuur van de VV Zeewolde vindt het van belang dat leden met een veilig gevoel hun sport kunnen bedrijven. Leden van de voetbalvereniging, maar ook vrijwilligers bij de club, werknemers en andere bezoekers van ons sportcomplex worden geacht zich te gedragen. Dat geldt ook voor leden, vrijwilligers, werknemers en supporters die onze club bij uitwedstrijden vertegenwoordigen. Met gedragen bedoelen we dan het naleven van waarden en normen. Dit zijn echter algemene begrippen die pas via een nadere invulling betekenis krijgen.
In deze beleidsnotitie geeft VV Zeewolde aan welke omgangsvormen als ongewenst worden ervaren en derhalve niet worden getolereerd op sportpark De Horst en elders waar leden en supporters de voetbalvereniging vertegenwoordigen. Daarnaast wordt aangegeven hoe en waar personen, die worden geconfronteerd met dergelijk gedrag, melding kunnen doen.
Intentieverklaring
Het bestuur van de VV Zeewolde stelt nadrukkelijk dat ongewenste omgangsvormen niet getolereerd worden. Indien nodig neemt het bestuur sancties, die kunnen varieren van een mondelinge waarschuwing en het verwijderen van het terrein tot het ontzeggen van de toegang en zelf tot het royeren van leden en beeindigen van (arbeids)overeenkomsten.
Definitie ongewenste omgangsvormen
Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen de VV Zeewolde verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld, aanstootgevend gedrag, ongewenst taalgebruik en andere vormen van (verbale) agressie. In bijlage 1 gaan we op een aantal van deze ongewenste omgangsvormen nader in. In bijlage 2 staan gedragsregels beschreven voor begeleiders van sporters ter voorkoming van seksuele intimidatie in de sport.
Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag, wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de degene die dat gedrag vertoont, maar gaat het er om hoe het over komt bij degene die het gedrag als ongewenst ervaart.

Melding
Als een lid, vrijwilliger, werknemer of gast van de VV Zeewolde dan wel dergelijke persoenen van andere verenigingen waar VV Zeewolde op bezoek is geweest, te maken hebben of hebben gehad met ongewenst gedrag c.q. ongewenste omgangsvormen, dan kan die persoon op twee manieren melding daarvan doen:
1. Contact opnemen met iemand van het bestuur van de VV Zeewolde
Als er een melding van ongewenst gedrag binnenkomt zal een bestuurslid zo spoedig mogelijk, en dat betekent binnen 24 uren na de melding, contact opnemen met de betreffende persoon of personen.

2. Contact opnemen met de commissie vertrouwenspersonen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) binnen de VV Zeewolde
Als er een melding/klacht van ongewenst gedrag bij de commissie vertrouwenspersonen binnenkomt, dan lost de commissie een melding/klacht niet op, maar draagt de commissie er zorg voor dat in de eerste plaats de melder/klager wordt opgevangen, begeleid en ondersteund.
De commissie vertrouwenspersonen houdt daarbij rekening met het belang van de betreffende melder/klager. De commissie doet niets zonder dat deze melder/klager dat wil en gaat in vertrouwen om met de informatie, waarbij de anonimiteit van degene die de melding/klacht indient wordt gegarandeerd.

Na de eerste opvang van de melder/klager kan de commissie vertrouwenspersonen;
- samen met de melder/klager analyseren wat er precies aan de hand is;
- samen met de melder/klager doornemen wat reeds ondernomen en wat nog te doen;
- zoeken naar een oplossing bijvoorbeeld via een bemiddelaar;
- adviseren over het indienen van een formele klacht;
- begeleiden van de melder/klager in al deze fasen;
- eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening.
Natuurlijk is het goed dat betrokken persoenen, voordat melding wordt gedaan, proberen om de problemen onderling op te lossen. Het komt vaak voor dat iemand niet beseft dat zijn/haar
gedrag ongewenst is. Als diegene rechtstreeks op zijn/haar gedrag wordt aangesproken, is dat vaak al voldoende om aan het gedrag een eind te maken.
Geheimhouding en bescherming
Een ieder, die betrokken is bij de uitvoering van dit beleid en daarbij de beschikking heeft over de gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit beleid de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Het bestuur van de VV Zeewolde draagt er zorg voor dat personen die melding doen niet worden benadeeld bijvoorbeeld in zijn/haar positie binnen de vereniging.

Bijlage 1: ongewenste omgangsvormen
a. Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is elke vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk ongewenst gedrag van seksuele aard of ander op geslacht gebaseerd gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van mannen en vrouwen bij de vereniging. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de betrokkene niet is gediend. Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is.
Het kan hierbij onder meer gaan om:
- onnodige of ongewenste aanrakingen;
- voortdurende opmerkingen over het uiterlijk;
- dubbelzinnige opmerkingen of gebaren;
- een bepaalde manier van kijken;
- tonen van pornofoto’s;
- (poging tot) aanranding of verkrachting;
- seksuele agressie.
b. Discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid (schriftelijk en/of mondeling), uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd of herkomst, die tot doel of gevolg heeft de gelijke behandeling van teamleden, trainers/trainster, vrijwilligers en andere leden van de VV Zeewolde aan te tasten of teniet te doen.
c. Pesten
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of een groep personen tegen meestal één ander of een groep anderen, die niet (meer) in staat is (zijn) zichzelf te verdedigen. Voorbeelden van pesten zijn:
- telefoonterreur;
- iemand als lucht behandelen (stelselmatig negeren);
- iemand bespotten of anderszins diens eer of goede naam aantasten;
- roddelen danwel kwaadspreken;
- iemand in het openbaar belachelijk maken;
- zinloze opdrachten geven.
d. Geweld en agressie
Als er gesproken wordt over geweld en agressie, dan gaat het om voorvallen waarbij een persoon (personen) psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Er zijn drie vormen van geweld te onderscheiden:
- verbaal: schelden en beledigen;
- psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren;
- fysiek: schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen.

Bijlage 2: gedragsregels voor begeleiders van sporters
NOC-NSF hanteert ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport
doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten
een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.
De VV Zeewolde onderschrijft deze gedragsregels van harte.
Deze gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport zijn:
1. De begeleider (trainer, fysiotherapeut, jury, bestuursleden, alle andere betrokkenen) moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het priveleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.

VV Zeewolde 40 Jaar

Onze sponsoren