VV Zeewolde

Huisregels accommodatie

Algemeen

 • Het betreden en gebruik van het complex is voor eigen risico.
 • Bezoekers dragen zorg voor het in goede en nette staat houden van het Sportpark de Horst.
 • Bezoekers/leden deponeren afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Bezoekers/leden mogen elkaar corrigeren bij overtreding (sociale controle).
 • Auto’s, fietsen, brommers/scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
 • Ouders/verzorgers zijn (buiten de georganiseerde verenigingsactiviteiten – veelal trainingen en wedstrijden) zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons sportpark.
 • Alleen aangelijnde honden zijn op het sportpark toegestaan.

Kantine

Openingstijden kantine:

 • Maandag 18.30 – 22.00 uur
 • Dinsdag 18.30 – 23.00 uur
 • Woensdag 18.30 – 23.00 uur
 • Donderdag 18.30 – 23.00 uur
 • Vrijdag Gesloten
 • Zaterdag 08.00 – 19.00 uur
 • Zondag Gesloten

Middels een bord achter de bar worden de openingstijden van de kantine kenbaar gemaakt. Bij algehele afgelasting is de kantine op zaterdag open van 13.00 - 16.30 uur.

Algemeen kantine

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte frisdrank en alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine van VV Zeewolde.
 • Het is alleen toegestaan om alcoholhoudende drank te nuttigen in de kantine en buiten op het afgebakende terras. Buiten op het terras mag alleen consumpties in plastic bekers genuttigd worden (voorschrift KNVB),
 • Het is verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen in de kleedkamers
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 16 jaar, aan leiders, trainers, andere begeleiders en een ieder tijdens het uitoefenen van hun functie en aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Op zaterdagen wordt er tot 12.00 uur geen alcohol geschonken. Middels een bord achter de bar wordt dit voor bezoekers van de kantine kenbaar gemaakt.
 • Tijdens jeugdtoernooien wordt er pas alcohol geschonken als de laatste wedstrijd begint.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • De kantine, noch de inventaris mogen worden verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden.
 • Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende bestuurder van dienst of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 • Het in de kantine in bewaring geven van waardevolle spullen is geheel voor eigen risico.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in de kantine. Middels verboden te roken bordjes op toegangsdeuren wordt dit voor bezoekers van de kantine kenbaar gemaakt.
 • Het dragen van voetbalschoenen is in de kantine niet toegestaan.
 • Sporttassen mogen niet in de kantine worden geplaatst. Dit om te voorkomen dat een vluchtweg vol obstakels ligt. Tassen buiten of in het tassenrek.
 • De kantine is om hygiënische reden verboden terrein voor huisdieren.
 • Consumpties en etenswaar uit de keuken dienen contant afgerekend te worden.
 • Indien gebruik van de telefoon wordt gemaakt, dient vooraf toestemming aan de kantinemedewerker worden gevraagd.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 • Aanwijzingen van kantinemedewerkers, bestuur of huisregels dienen te worden opgevolgd. Bij ernstige misdragingen van welke aard ook, zal worden verzocht de kantine te verlaten.
 • Het bestuur kan besluiten tijdelijk van bovenstaande regels af te wijken.

Bestuurskamer

De bestuurskamer is altijd gesloten en alleen te gebruiken voor:

 • bestuursvergaderingen
 • besprekingen (met toestemming van het bestuur)
 • ontvangst scheidsrechter en/of kader tegenstander 1e elftal.

Gebruikers laten de bestuurskamer netjes achter en sluitende de ruimte na gebruik af. De leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van de jeugdcommissie zijn in het bezit van een sleutel van de bestuurskamer.
Vergaderingen/besprekingen moeten worden ingeboekt, onder vermelding van aantal personen in agenda achter de bar.

Ruimte wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is in beginsel altijd gesloten en alleen te gebruiken voor:

 • ontvangst scheidsrechter en/of kader tegenstanders jeugd en senioren
 • commissievergaderingen
 • besprekingen op uitnodiging

Na gebruik ruimen de gebruikers het wedstrijdsecretariaat op en sluiten deze af. Vergaderingen/besprekingen moeten worden ingeboekt, onder vermelding van aantal personen in agenda achter de bar.

Besprekingskamer

De besprekingskamer is altijd open en te gebruiken voor:

 • elftalbesprekingen selectieteams
 • besprekingen algemeen.

Na gebruik ruim de gebruikers de besprekingskamer op en sluiten deze af. Naast de besprekingskamer is een “postkast” ingericht voor kader met post per team in vakken.

Sleutels gebouw

Alle ruimtes zijn alleen toegankelijk voor “geauthoriseerde” personen (bestuur- en commissieleden, trainers en andere functionarissen). Alle gecertificeerde sleutels worden uitgegeven door de sleutelbeheerder/ster. De uiteindelijke beslissing of iemand een sleutel krijgt ligt bij het bestuurslid facilitaire zaken. Personen die een sleutel ontvangen dienen een sleutelovereenkomst te tekenen.

Openen/afsluiten gebouw

Het clubgebouw van VV Zeewolde is beveiligd met een alarm. De persoon die als eerste de
hoofdingang opent dient het alarm met een code te deactiveren. De laatstvertrekkende persoon (veelal de dienstdoende kantinevrijwilliger) controleert of alle ruimtes zijn afgesloten en activeert bij het verlaten van het gebouw het alarm.

Openen/afsluiten kleedkamers

- trainer(s)
Elke trainer ontvangt een sleutel van de ingang, kleedkamer, ballenhok, ballenkast en meterkast. Met de sleutel van de meterkast kan hij de lichtmasten in- en uitschakelen. De sleutels van de ballenkasten worden uitgegeven door de materiaalfunctionaris.

- training(en)
Door de week zijn alle kleedkamers op slot. Alle teams hebben voor de training een vaste kleedkamer. Het wedstrijdsecretariaat maakt de indeling bekend.

De trainers zijn verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de kleedkamer van hun team. Waardevolle spullen kunnen bij de kantinebar worden ingeleverd. Na omkleden zorgt elk team voor het netjes achterlaten van de kleedkamer. Douche- en kleedkamer vegen met de in gang aanwezige trekker. Gras- en modderresten, drinkflesjes, papier etc in de prullenbak. Gevonden voorwerpen in de mand achterin de kleedkamergang.

De trainer die als laatste het oefenveld verlaat doet de veldverlichting uit en controleert of de kleedkamer is afgesloten. De dienstdoende kantinemedewerker checkt voor vertrek of alle kleedkamers en het ballenhok afgesloten zijn.

- wedstrijd(en)
Op wedstrijddagen worden de kleedkamers door het wedstrijdsecretariaat geopend. Het wedstrijdsecretariaat zorgt er tevens voor dat aan het einde van de dag alle kleedkamers zijn afgesloten.
Alle teams (van VV Zeewolde en van de tegenstander) kunnen de kleedkamer afsluiten. Het wedstrijdsecretariaat geeft daarvoor sleutels uit en neemt deze ook weer in.

Na omkleden zorgt elk team voor het netjes achterlaten van het kleedlokaal, ook die van de tegenstander. Douche- en kleedruimte vegen met de in gang aanwezige trekker. Gras- en modderresten, drinkflesjes, papier etc in de prullenbak. Gevonden voorwerpen in mand achterin de
de kledinggang. Aan het einde van de wedstrijddag controleert het wedstrijdsecretariaat of alle kleedkamers zijn afgesloten. Het laatst spelend team op een veld zorgt er voor dat de doelen omhoog gehangen worden en de hoekvlaggen bij het ballenhok worden gezet.

Voetbalschoenen

Voor het betreden van het gebouw zijn de voetbalschoenen buiten m.b.v. de daar aanwezige borstels schoongemaakt. Schoenen mogen niet worden schoongespoeld in de doucheruimte. Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine, de bestuur/commissiekamer en de besprekingskamer te betreden.

Velden

Toewijzing velden geschiedt door wedstrijdsecretaris en wordt aangegeven op het bord bij de het wedstrijdsecretariaat. Het streven is om te werken met een zo standaard mogelijke veld- en kleedkamertoewijzing op wedstrijd- en trainingsdagen.
In de regel worden er een maximaal aantal wedstrijden per zaterdag afgewerkt op het hoofdveld. Wat betreft het spelen op het hoofdveld hebben de selectieteams voorrang op de recreatieteams.
Oefenwedstrijden worden zoveel mogelijk afgewerkt op de velden 1 en 2.

De 7-tallen spelen hun wedstrijden op een half veld. Voor aanvang van de wedstrijden op zaterdagochtend dienen de doelen geplaatst te worden. Per team van de eerst spelende teams dient de leider(s) om 08.45 uur aanwezig te zijn voor het plaatsen van de doelen. Het laatst spelend team op een klein veld zorgt er voor dat de doelen weer op hun opslagplek worden gezet.

Verzorgingsruimte/EHBO

De verzorgingsruimte is altijd op slot. De verzorging is primair gericht op het 1e, 2e en A1 elftal en op trainingsavonden van het eerste zijn verzorgers aanwezig. Een avond in de week is de verzorging beschikbaar voor andere leden. Het dragen van voetbalschoenen/sportschoenen is in de verzorgingsruimte niet toegestaan. De verzorger en leider van het 2e elftal zijn in het bezit van een sleutel van de verzorgingsruimte. In het ballenhok, commissiekamer en achter de bar is een EHBO tas aanwezig. De verzorger van de 1e selectie controleert de inhoud en vult deze aan waar nodig. De verzorger is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de verzorgingsruimte.

Oefenwedstrijden

Oefenwedstrijden (thuis) moeten minstens een week vooraf worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris (liefst per e-mail). Onder vermelding van: datum, wedstrijd en aanvangstijd. De teams moeten zelf voor een scheidsrechter zorgen.
De wedstrijdsecretaris bekijkt vervolgens of de wedstrijd doorgang kan vinden en geeft hiervan, aan de aanvrager, zo spoedig mogelijk bericht. Ook oefenwedstrijden die uit gespeeld worden moeten gemeld worden bij de wedstrijdsecretaris.

Diefstal/vernielingen

• Bij diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie.
• Wanneer een lid wordt betrapt bij het stelen van andermans goederen of goederen van de vereniging zal hij de toegang tot het sportpark worden ontzegd totdat het bestuur aan hem of haar hierover een uitspraak heeft gedaan.
• Bij opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging of bij andere verenigingen zal de schade verhaald worden op de desbetreffende persoon of ouder/verzorger. Indien nodig zal er aangifte bij de politie worden gedaan.

Wij rekenen op ieders medewerking!

Het bestuur

Meer in deze categorie: Regels gebruik consumpties kantine »

VV Zeewolde 40 Jaar

Onze sponsoren